Naar inhoud Naar navigatie

Kwaliteitsborging binnen Dusseldorp

Dusseldorp is zich bewust van de noodzaak om kwaliteitsborging in haar werkprocessen te garanderen. Daarom hebben we diverse certificeringen op het gebied van uitvoering en management.

CO2 Prestatieladder niveau 5
De Dusseldorp Groep is aantoonbaar bezig met het reduceren van uitstoot van schadelijke stoffen en verbruik van energie. We hebben voor deze certificering een aparte informatiepagina.

NEN:ISO 9001
Dit managementsysteem is er op gericht om de individuele kennis, kunde en activiteiten van de medewerkers zodanig te organiseren en af te stemmen, dat de kwaliteit van de gezamenlijk tot stand gebrachte producten en diensten zo goed mogelijk beheerst en gewaarborgd wordt. Het managementsysteem is daarnaast voor ons een stimulans om onze prestaties doorlopend te verbeteren.
Alle business units van Dusseldorp zijn ISO 9001 gecertificeerd.

NEN:ISO 14001
Dit managementsysteem is er op gericht om het beheersen en verbeteren van de prestaties op milieugebied. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal;
Voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersen van milieu-risico's.
Streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van de organisatie.
Alle bedrijven van de Dusseldorp Groep zijn ISO 14001 gecertifceerd.

VCA* 2008/5.1
Dusseldorp Inzameling en Recycling voldoet aan de eisen van deze certificering binnen de scope van 'Inzamelen en transporteren van afval, bouw- en grondstoffen'.  

VCA ** 2004/004
Dusseldorp Rioolservice voldoet aan de eisen van deze veiligheidsnorm voor “nieuwbouw en renovatie van pompsystemen, service en onderhoud van pompsystemen, reiniging en inspectie van rioolstelsels, vegen van wegverhardingen en industrieterreinen. Het ledigen, reinigen, inspecteren van straatkolken, vetafscheiders en IBA’s. Rioolrenovatie ”.
Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek voldoet aan de eisen van deze veiligheidsnorm voor “ontwerp, bestekschrijven en realisatie van werken op het gebied van infra, sloop en milieutechniek”.

SC 530 (Asbestverwijdering)
Middels dit certificaat is het gerechtvaardigd vertrouwen geborgd dat de door Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V. verrichte asbestverwijderingswerkzaamheden voldoen aan het certificatieschema vastgelegde eisen ten aanzien van zorgvuldigheid, arbeidsveiligheid en het voorkomen van verspreiding van asbest naar mens en milieu.

BRL 7000 Uitvoering van (water-)bodemsaneringen
Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V. is door het Ministerie van VROM erkend als bodemintermediair. De erkenning is van toepassing op de onderdelen SIKB protocol 7001 “Uitvoering van landbodemsanering met conventionele technieken” en het SIKB protocol 7003 “Uitvoering van waterbodemsanering”. Door te opereren als erkend bodemintermediair is het gerechtvaardigd vertrouwen geborgd dat de verrichte werkzaamheden volgens de aan het procescertificaat vastgelegde specificaties worden uitgevoerd.

BRL SVMS-007 (Veilig en milieukundig slopen)
De BRL SVMS-007 bevordert de veiligheid van het sloopproces en garandeert een verantwoorde omgang met vrijkomende sloopmaterialen. In de BRL zijn de veiligheidseisen opgenomen, welke mede zijn ontleend aan de arboregelgeving en die nodig zijn om de arbeids- en omgevingsveiligheid te waarborgen.

K902/03 (Tanksanering HBO/diesel)
Dit certificaat waarborgt het proces voor wat betreft het buiten gebruik stellen van tanks, inclusief bijbehorende leidingen en eventuele appendages. Het toepassingsgebied betreft tanks waarin zich huisbrandolie, diesel of een gelijkwaardig product, zoals gasolie, stookolie, motorolie, water en huishoudelijk afvalwater bevindt of heeft bevonden.

SEB-certificaat (Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf)
SEB-gecertificeerde bedrijven onderscheiden zich ten aanzien van de kwaliteit van het werk en het bedrijf. Er zijn vaste maatstaven voor arbeidsomstandigheden, opleidingen en vakbekwaamheid van de medewerkers. Daarnaast wordt er blijvend voldaan aan de verplichtingen, waaronder de jaarlijkse (onafhankelijke) inspecties.

BRL 2506 (Recyclinggranulaat in de wegenbouw)
Middels dit certificaat is het gerechtvaardigd vertrouwen geborgd dat het door Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V. vervaardigde recyclinggranulaat voldoet aan de in dit certificaat vastgelegde milieuhygiënische en technische specificaties en dat het geschikt is voor gebruik in werken als categorie 1-bouwstof.

BRL K14020 (Kwaliteitsgestuurd onderhoud aan pompinstallaties en gemalen)
Sinds december 2010 is Dusseldorp Rioolservice als één van de eerste bedrijven in Nederland gecertificeerd volgens deze norm.

SBIB-code (Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid)
Door het voeren van de SBIB-code borgt Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V. de beheersing en bewaking van de integriteit van de bouwnijverheid ten aanzien van de opdrachtverkrijging en mededinging in Nederland.

SEI (Stichting Erkenning Installatiebedrijven)
Middels dit certificaat wordt aangetoond dat Dusseldorp Rioolservice B.V. beschikt over voldoende vakbekwaamheid en een uitrusting die nodig is om installatiewerk naar behoren uit te voeren en op te leveren. Hiermee wordt tevens aangetoond dat installaties voldoen aan de normen en publicaties ten aanzien van veiligheid en duurzaamheid.

Erkend leerbedrijf
De verschillende business units van Dusseldorp zijn erkende leerbedrijven, die leerlingen opleiden voor verschillende beroepskwalificaties. Deze erkenningen zijn afgegeven door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en tonen aan dat wij voldoen aan de kwaliteitscriteria van de toezichthoudende en certificerende instanties. Dusseldorp leidt onder meer leerlingen op voor diverse bedrijfsadministratieve, secretariële en commerciële functies. Ook verzorgen wij opleidingen voor chauffeurs goederenvervoer en voor technische functies in de infra- en rioleringsbranche.

Nieuws

RSS

Bouwteamopdracht voor “Groot Onderhoud De Werven in Almere” getekend

Op woensdag 4 november jl. ondertekenden Jaap Meindersma, directeur... »

Overname Dusseldorp Groep afgerond

De overname van Dusseldorp Groep door REMONDIS Nederland en de daarop... »